Št. objave Naslov
1. Popravek Poslovnika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS)
2. Popravek seznama zdravil, ki se izdajo brez recepta, za katera je bilo od 18. 2. 2004 do 9. 7. 2004 izdano dovoljenje za promet
4468. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Vrba - Črnivec (Peračica)
4469. Sklep o spremembah Sklepa o organizaciji in delu Javnega zavoda Kobilarna Lipica
4470. Sklep o stroških strokovnega izpita
4471. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
4472. Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva
4473. Pravilnik o podrobnejšemu načinu določanja meje obale
4474. Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
4475. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4476. Pravilnik o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih vozil
4477. Sklep o razrešitvi in imenovanju
4478. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji
4479. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti
4480. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004
4481. Odlok o spremembi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
4482. Sklep o potrditvi in objavi Strategije gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015
4483. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro in o vzpostavitvi statusa javnega dobra
4484. Ugotovitveni sklep
4485. Ugotovitveni sklep
4486. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta občine Cerkno
4487. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Bolnišnica vzhod - južni del
4488. Odlok o prazniku in spominskem dnevu Občine Miren-Kostanjevica
4489. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4490. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Pivka
4491. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2004
4492. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Radeče ter vrstah njenih podlag
4493. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v Občinski upravi občine Radeče
4494. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2004
4495. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž
4496. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za nadaljevanje zazidave območja S2 (območje večstanovanjskih stavb)
4497. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004
4498. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2004
4499. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2004