Št. objave Naslov
1. Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov prašičev
2. Popravek Pravilnika o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji
3. Popravek Sklepa o spremembi Sklepa o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov
4. Popravek Sklepa o spremembi Sklepa o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov
5. Popravek Pravilnika o štipendiranju
6. Popravek Pravilnika o prilagojenem programu nižjega poklicnega izobraževanja Pomožni administrator za gibalno ovirane dijake
7. Popravek Seznama standardov ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
8. Popravek Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici
9. Popravek o Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
10. Popravek Sklepa o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje
4440. Zakon o bančništvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZBan-UPB2)
4441. Odločba o imenovanju državne tožilke
4442. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca
4443. Odločba o imenovanju pomočnika okrožnega državnega tožilca
4444. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 × 110 kV Murska Sobota-Mačkovci
4445. Pravilnik o gozdnih prometnicah
4446. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje overitev meril
4447. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, za območje Občine Brežice
4448. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, za območje Občine Brežice za: - širitev poslovno stanovanjskega območja v k.o. Šentlenart, - širitev poslovnega območja v k.o. Cerina
4449. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, za:- izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna v kamnolomu Bizeljsko (vzhodno od Huma) v k.o. Bizeljsko, - širitev poslovnega območja v k.o. Dečno selo, - območje čistilne naprave Globoko v k.o. Globoko
4450. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1998 in 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do le- širitev območja mk na Prilipah v k.o. Cerina- širitev poslovnega območja v k.o. Šentlenart- širitev poslovno-proizvodnega območja v Brezini k.o. Brezina in k.o. Šentlenart- širitev stanovanjskega območja v k.o. Črnc
4451. Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
4452. Program priprave Lokacijskega načrta golf Škalce v Slovenskih Konjicah
4453. Sklep o javni razgrnitvi predloga ureditvenega načrta za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah
4454. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trnovska vas
4455. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Trnovska vas
4456. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2004
4457. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik
4458. Sklep o ukinitvi javnega dobra