Št. objave Naslov
4404. Zakon o carinski službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZCS-1-UPB1)
4405. Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)
4406. Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB2)
4407. Uredba o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov
4408. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005
4409. Uredba o spremembi Uredbe o organizacijah za ugotavljanje skladnosti za potrebe ureditev kmetijskih trgov
4410. Sklep o soglasju k Statutu Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil
4411. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
4412. Pravilnik o spremembi pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
4413. Navodilo o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
4414. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani ter vrnitvi temu sodišču v novo sojenje
4415. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča Oddelka v Novi Gorici ter vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču, Oddelku v Novi Gorici, v novo sojenje
4416. Sklep o spremembi Sklepa o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila
4417. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
4418. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
4419. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
4420. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva
4421. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
4422. Poročilo o gibanju plač za julij 2004
4423. Program priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta weekend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah
4424. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4425. Sklep o javni razgrnitvi Lokacijskega načrta Zagrad II
4426. Sklep o razveljavitvi Odloka o taksi na onesnaževanje vode
4427. Sklep o izvzemu nepremičnine, v k.o. Brdce nad Dobrno, iz javnega dobra
4428. Sklep o pomoči za novorojence v Občini Dobrna
4429. Odredba o poslovnem času, uradnih urah in razporejanju delovnega časa v Občinski upravi občine Dravograd
4430. Program priprave sprememb in dopolnitev PUP za Sp. Idrijo in Sp. Kanomljo
4431. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990, za območje Občine Komen, dopolnitev 2004
4432. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj)
4433. Odlok o spremembi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
4434. Odlok o dopolnitvah odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje
4435. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2003
4436. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka
4437. Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 - "Vzhodni vstop 1"
4438. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
4439. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2004