Št. objave Naslov
4395. Zakon o zavarovalništvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZavar-UPB1)
4396. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZVISJV-UPB2)
4397. Zakon o industrijski lastnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZIL-1-UPB2)
4398. Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1)
4399. Zakon o policiji (uradno prečiščeno besedilo) (ZPol-UPB2)
4400. Zakon o poštnih storitvah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPSto-1-UPB1)
4401. Zakon o varnosti v železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZVZP-UPB1)
4402. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
4403. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani