Št. objave Naslov
1. Popravek zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)
2. Popravek priloge k sklepu o spremembah in dopolnitvah sklepa o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov
3. Popravek odloka o lokacijskem načrtu za ureditev ceste RIII-639 (R323) odsek 1143 Sp. Brnik–Zg. Brnik od km 0,100 do km 1,700
4. Popravek sklepa o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela - OE Vrtec Polzela
5. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina,
6. Popravek odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004
7. Popravek statuta Komunale Vitanje d.o.o.,
429. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
430. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
431. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča
432. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
433. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
434. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
435. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
436. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mehovo (2002-2011)
437. Pravilnik o tržno-informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem in zelenjavo
438. Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin
439. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domovih
440. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
441. Odločba o ugotovitvi, da je inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo
442. Odločba, da so bili členi 1 do 4 ter 13 do 15 Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov v delu, v katerem so se nanašali na plinsko olje in ekstra lahko kurilno olje, v neskladju z ustavo
443. Odločba o razveljavitvi 12. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča kolikor se nanaša na zazidana zemljišča, namenjena za počitniške objekte
444. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo med upravno enoto in sodiščem
445. Pravilnik o detektivski izkaznici
446. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 2003
447. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
448. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
449. Statut Občine Kidričevo
450. Poslovnik Občinskega sveta občine Kidričevo
451. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb
452. Odlok o občinskih cestah
453. Statut Občine Turnišče
454. Poslovnik Občinskega sveta občine Turnišče
455. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2004
456. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Osilnica
457. Sklep o ukinitvi zemljišča v spološni rabi
458. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava
459. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
460. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
461. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zreče