Št. objave Naslov
4284. Uredba o spremembi in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije
4285. Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
4286. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom
4287. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pomorskih knjižicah
4288. Odločba o razveljavitvi izpodbijanih sodb in vrnitvi zadeve v novo odločanje
4289. Odločba o razveljavitvi izpodbijanih sodb in vrnitvi zadeve v novo odločanje
4290. Odločba o razveljavitvi sodb in odpravi odločb Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
4291. Navodilo za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov
4292. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003
4293. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4294. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne naprave Brežice
4295. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice
4296. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Lahovna-del
4297. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šebrelje
4298. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno
4299. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
4300. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen v Vzgojno-varstvenem zavodu "Kekec" Grosuplje
4301. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje
4302. Spremembe pravilnika o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje
4303. Spremembe pravilnika o štipendiranju nadarjenih študentov v Občini Grosuplje
4304. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 2002
4305. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor - Pesnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kungota v letu 1997
4306. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije svetnika Občinskega sveta občine Kungota
4307. Sklep o imenovanju nadomestnega svetnika Občinskega sveta občine Kungota
4308. Statut Občine Loški Potok
4309. Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok
4310. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003
4311. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Oplotnica
4312. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Oplotnica
4313. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta Občine Sevnica (ki se nanašajo na območje širitve poslovno obrtne cone Boštanj, širitve stanovanjske pozidave na Blanci in v naselju Arto, definiranje lokacij ČN po naseljih in manjše pobude glede poselitve)
4314. Odlok o spremembi meje prostorskih enot naselij Jelendol in Gorenje Dole
4315. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Veržej
4316. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2002
4317. Odlok o predkupni pravici Občine Žužemberk
4318. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta stanovanjska cona Klek v Žužemberku
4319. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru
4320. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku
4321. Uredba o spremembi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003
4322. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
4323. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Krmačina
4324. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Planina v Podbočju
4325. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Sodevci
4326. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o., v družbo Pošta Slovenije, d.o.o.
4327. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod