Št. objave Naslov
4277. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela na površini in pod zemljo, ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin
4278. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2002
4279. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2003
4280. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ig
4281. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2003
4282. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer
4283. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2003