Št. objave Naslov
4108. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja vojaškega roka
4109. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica
4110. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Rakovec
4111. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Božakovo
4112. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Podčetrtek
4113. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
4114. Uredba o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga za goveje meso
4115. Odločba o imenovanju vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
4116. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
4117. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije
4118. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in o počitniški rezervaciji
4119. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4120. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice
4121. Program priprave izdelave lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
4122. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin