Št. objave Naslov
4001. Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni
4002. Pravilnik o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
4003. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada (2002-2011)
4004. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kolpa (2003-2012)
4005. Pravilnik o letnih gozdnogospodarskih načrtih dela gozdnogospodarske enote Nadgorica-Senožeti (2003, 2004)
4006. Pravilnik o letnih gozdnogospodarskih načrtih dela gozdnogospodarske enote Lanišče-Krvava peč (2003, 2004)
4007. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu dela gozdnogospodarske enote Litija (2003)
4008. Pravilnik o letnih gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarske enote Kum (2003, 2004, 2005)
4009. Pravilnik o letnih gozdnogospodarskih načrtih dela gozdnogospodarske enote Šentvid (2003, 2004)
4010. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole nad Idrijo (2002-2011)
4011. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Draga (2001-2010)
4012. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2001-2010)
4013. Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
4014. Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
4015. Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje prilagojenih programov 9-letne osnovne šole iz državnega proračuna v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
4016. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2003
4017. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
4018. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
4019. Odlok o poimenovanju nogometnega stadiona v Sežani "Nogometni stadion Rajko Štolfa"
4020. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje "Za Travnikom"
4021. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje javne razsvetljave in asfaltiranja cest v Krajevni skupnosti Dobrnič ter adaptacije doma v Dobrniču v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrnič
4022. Sklep o razpisu referenduma
4023. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu "Podjetniška cona Pameče"
4024. Uredba o spremembi uredbe o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu