Št. objave Naslov
3869. Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Dobova
3870. Uredba o pogojih za pridobitev akreditacije plačilne agencije za izplačevanje sredstev Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada
3871. Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka
3872. Uredba o merilih za potapljanje
3873. Uredba o pravnem varstvu biotehnoloških izumov
3874. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Nova vas ob Sotli
3875. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Drenovec
3876. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo
3877. Uredba o spremembi uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004
3878. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami
3879. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih
3880. Odlok o programu reševanja nasedlih investicij v podjetjih proizvodnje električne energije v Republiki Sloveniji
3881. Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004
3882. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Partizanske bolnišnice Trška gora za kulturni spomenik državnega pomena
3883. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlične raziskave
3884. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
3885. Pravilnik o določitvi števila mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na okrožnih državnih tožilstvih in v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve ter o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilca
3886. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
3887. Pravilnik o določitvi cen orožnih listin
3888. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dajanju biocidov v promet
3889. Ugotovitveni sklep
3890. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
3891. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
3892. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, - dopolnjene 2002/1
3893. Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Črnomelj
3894. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - 1. faza
3895. Odlok o spremembi odloka o režimu na območju ob reki Kolpi
3896. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o razglasitvi p.c. Sv. Duha v Črnomlju za kulturni spomenik
3897. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o razglasitvi Stoničevega gradu v Črnomlju za kulturni spomenik
3898. Sklep o pridobitvi javnega dobra
3899. Sklep o razglasitvi objekta Cerkev Sv. Duha v Črnomlju za kulturni spomenik lokalnega pomena
3900. Sklep o razglasitvi objekta Cerkev Sv. Petra v Črnomlju za kulturni spomenik lokalnega pomena
3901. Sklep o razglasitvi objekta Haringova hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
3902. Sklep o razglasitvi objekta Stara šola za kulturni spomenik lokalnega pomena
3903. Sklep o razglasitvi objekta Župnišče za kulturni spomenik lokalnega pomena
3904. Sklep o razglasitvi objekta Stoničev grad za kulturni spomenik lokalnega pomena
3905. Sklep o razglasitvi objekta Sinkovičeva hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
3906. Sklep o razglasitvi objekta Komenda za kulturni spomenik lokalnega pomena
3907. Sklep o razglasitvi objekta Posojilnica za kulturni spomenik lokalnega pomena
3908. Sklep o razglasitvi objekta Grad za kulturni spomenik lokalnega pomena
3909. Sklep o razglasitvi arheološkega najdišča Pastoralni center za kulturni spomenik lokalnega pomena
3910. Sklep o razglasitvi objekta Bojanci - Cerkev Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja za kulturni spomenik lokalnega pomena
3911. Sklep o pomoči družini na domu
3912. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
3913. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart
3914. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Sv. Trojica
3915. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3916. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
3917. Uredba o spremembah uredbe trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
3918. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge