Št. objave Naslov
1. Popravek zakona o urejanju prostora (ZUreP-1)
283. Uredba o ozonu v zunanjem zraku
284. Uredba o spremembah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
285. Ugotovitveni sklep
286. Ugotovitveni sklep
287. Ugotovitveni sklep
288. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
289. Količnik povišanja plač zaposlenih za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji od vključno meseca januarja 2003 dalje
290. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2002
291. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane
292. Odredba o določitvi obrazca za prijavo urnika obratovalnega časa prodajaln
293. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posredniške družbe
294. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih za poslovanje s strankami in premoženjem strank borzno posredniških družb
295. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji
296. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju borzno posredniških družb
297. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
298. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
299. Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda
300. Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda
301. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica
302. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o.
303. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2003
304. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci za leto 2003
305. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 980, 992, 981/1, 982/1 k.o. Bučečovci
306. Sklep o povišanju ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci v letu 2003
307. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Križevci
308. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta mestne občine Ljubljana
309. Sklep o imenovanju Mestne volilne komisije
310. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela - OE Vrtec Polzela
311. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
312. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela
313. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Rogaška Slatina
314. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju športa v Občini Slovenska Bistrica
315. Sklep o pomoči za novorojenca
316. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
317. Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
318. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2003
319. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
320. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
321. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Vransko
322. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2003
323. Odlok o ustanovitvi javnega glasila Občine Kozje
324. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2003
325. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2003
326. Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve za leto 2003
327. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
328. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2003
329. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"