Št. objave Naslov
3740. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-B)
3741. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (ZPSRPPP)
3742. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-D)
3743. Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ)
3744. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS-B)
3745. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
3746. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi
3747. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji
3748. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi
3749. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republke Slovenije v Državi Izrael
3750. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski
3751. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški s sedežem v Kopenhagnu
3752. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji s sedežem v Kopenhagnu
3753. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi sedežem v Kopenhagnu
3754. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg, s sedežem v Bruslju
3755. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji, s sedežem v Bruslju
3756. Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje območij kopalnih voda
3757. Pravilnik o obrazcu potrdila o zaključenem usposabljanju po programu (Post)rehabilitacijski praktikum
3758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v glasbenih šolah
3759. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2003/2004
3760. Pravilnik o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj
3761. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2003
3762. Spremembe pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3763. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 2003
3764. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina
3765. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
3766. Odlok o spremembah odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
3767. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
3768. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo
3769. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Braslovče
3770. Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o.
3771. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2003
3772. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cankova v letu 2003
3773. Sklep o pomoči za novorojence v letu 2003
3774. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica
3775. Pravilnik Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva
3776. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno
3777. Pravilnik o računovodstvu
3778. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice
3779. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev
3780. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
3781. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4168, k.o. Dobindol in odtujitvi nepremičnine
3782. Odlok o predkupni pravici Občine Gorenja vas - Poljane
3783. Ugotovitveni sklep
3784. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3785. Sklep o soglasju k višini cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2003
3786. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice
3787. Pravilnik o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice
3788. Pravilnik o finančnih intervencijah ter pridobivanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Kidričevo
3789. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 2002
3790. Odlok o ustanovitvi in izdajanju Uradnega glasila Občine Ljutomer
3791. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer
3792. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer
3793. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3794. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Medvode
3795. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
3796. Ugotovitveni sklep
3797. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
3798. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
3799. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 3755/5, KO Brusnice
3800. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1260/4, KO Ragovo
3801. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1119/2, KO Šentpeter
3802. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2002
3803. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3804. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogatec
3805. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3806. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje dimnikarske službe
3807. Odlok o predkupni pravici Občine Sodražica na nepremičninah
3808. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sv. Jurij ob Ščavnici
3809. Uredba o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2003