Št. objave Naslov
3698. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B)
3699. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A)
3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-A)
3701. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila
3702. Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol
3703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o mazavih maščobah
3704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o perutninskih mesnih izdelkih
3705. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003
3706. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
3707. Navodilo za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk ter sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic
3708. Sklep o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
3709. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3710. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja
3711. Sprememba navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
3712. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami
3713. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Benedikt
3714. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava
3715. Sklep o višini cene pomoči na domu
3716. Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe teh sredstev upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva
3717. Sklep o določitvi višine subvencije za reprodukcijo v živinorejo
3718. Sklep o določitvi višine subvencije za zavarovalne premije za plemensko živino in kmetijske objekte
3719. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru
3720. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur
3721. Odlok o spremembah odloka o občinskih cestah
3722. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2002
3723. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje
3724. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta obrtna cona Trebnje
3725. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3726. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3727. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3728. Program priprave za lokacijski načrt Roje-Mirna
3729. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče
3730. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Turnišče
3731. Odlok o območju predkupne pravice Občine Turnišče
3732. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče
3733. Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi
3734. Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu
3735. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd
3736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec
3737. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Žiri
3738. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlijšča
3739. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik