Št. objave Naslov
3620. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN)
3621. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
3622. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sodnih tolmačih
3623. Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi
3624. Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka
3625. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku
3626. Pravilnik o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih
3627. Pravilnik o natančnejših pogojih za promet na debelo z zdravili
3628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih
3629. Pravilnik o načinu delovanja in pogojih za razvoj nacionalnega programa zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic in načinu delovanja registra nesorodnih dajalcev krvotvornih matičnih celic
3630. Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
3631. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili
3632. Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi
3633. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986-1990 občine Idrija, za območje Občine Cerkno
3634. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno
3635. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje planske celote PUP-3 zahodni del občine in prostorskih ureditvenih pogojev za območje planske celote PUP-4 Cerkljansko del
3636. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črna na Koroškem
3637. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3638. Sklep o spremembah sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
3640. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik - dopolnitev projekta navezovalnih cest
3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
3642. Program priprave za spremembo zazidalnega načrta BTC Češča vas - 1. faza
3643. Razlaga poslovnika Občinskega sveta občine Radeče
3644. Sklep o izvajanju obvezne gospodarske javne službe
3645. Sprememba odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm
3646. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec