Št. objave Naslov
3613. Pravilnik o postopku potrjevanja veterinarskih dokumentov
3614. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2002
3615. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2003
3616. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt
3617. Sklep o javni razpravi predinvesticijskega programa izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šebrelje
3618. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
3619. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2003
5970. Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav