Št. objave Naslov
3252. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo
3253. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih
3254. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem
3255. Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov
3256. Pravilnik o postopku dokazovanja ustreznosti odkopne metode, tehnologije in naprav
3257. Pravilnik o pogojih in postopku za izdajo tehničnega soglasja
3258. Pravilnik o vrstah, postopkih in načinih vodenja evidenc tujcev, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije
3259. Navodilo o načinu izvajanja obveznosti delodajalca in tujca do nadzorstvenih organov
3260. Odlok o zaključnem računu Občine Bovec za leto 2002
3261. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Lokalna turistična organizacija Bovec"
3262. Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
3263. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v Občini Bovec
3264. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2003
3265. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2001
3266. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2002
3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3268. Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Dol pri Ljubljani
3269. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani
3270. Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani
3271. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe
3272. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice
3273. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice
3274. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema za prodajo toplotne energije iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice
3275. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kamnik
3276. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kamnik
3277. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik
3278. Sklep o cenah komunalno opremljenega stavbnega zemljišča
3279. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3280. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3281. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3282. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3283. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3284. Sklep o cenah vzdrževanja pokopališča v Kobaridu
3285. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3286. Sklep o cenah pogrebnih storitev
3287. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2003
3288. Odlok o javnih vodovodih v Občini Laško
3289. Odlok o o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
3290. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2003
3291. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2004
3292. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3293. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2003
3294. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču pri Treh farah v Rosalnicah
3295. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču v Podzemlju
3296. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Podrožnik - dopolnitev projekta navezovalnih cest
3297. Sklep o višini žepnine
3298. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek
3299. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Podčetrtek
3300. Tržni red na javni tržnici v Podčetrtku
3301. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče za razširitev poslovnega centra "Kračun"
3302. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Prevrat - območje Konec
3303. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče
3304. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3305. Odlok o zazidalnem načrtu za območje počitniških hiš v Padeškem vrhu (območje urejanja P6)
3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje občine Zreče - dopolnjen 2003
3307. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3308. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD)
3309. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z žiti
3310. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor
3311. Pravilnik o spremembah pravilnika o določitvi cene potnih listin