Št. objave Naslov
3126. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
3127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
3128. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
3129. Odlok o spremembi odloka o izdajateljstvu javnega glasila "Hajdinčan"
3130. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah
3131. Sklep o višini najemnine na pokopališču Hajdina
3132. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Center III
3133. Sklep o prenehanju obstoja družbene lastnine v splošni rabi in splošnega ljudskega premoženja
3134. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželski prostor Občine Mirna Peč
3135. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Novo mesto za območje Občine Mirna Peč
3136. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mozirje
3137. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Mozirje
3138. Odlok o predkupni pravici Občine Podlehnik
3139. Odlok o predkupni pravici Občine Zavrč
3140. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk