Št. objave Naslov
3064. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2003 (Rb2003)
3065. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (ZIPRS0304-A)
3066. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za kredite javnega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, najete za dokončanje gradnje in opremljanje objektov 1. faze (ZPJZOIL)
3067. Odlok o pomilostitvi
3068. Pravilnik o obrazcu maturitetnega spričevala
3069. Pravilnik o obrazcu potrdila o opravljenem izpitu iz predmeta splošne mature
3070. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kužnih boleznih živali
3071. Pravilnik o načinih usmrtitve živali iz veterinarskih razlogov, živali, ki se jih redi za proizvodnjo krzna, ter odvečnih enodnevnih piščancev in zarodkov v odpadkih iz valilnice
3072. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
3073. Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov
3074. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka
3075. Pravilnik o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv
3076. Pravilnik o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita za imenovanje v naziv
3077. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi ustanove "MEDNARODNA USTANOVA - FUNDACIJA BELI GOLOB INTERNATIONAL FOUNDATION THE WHITE DOVE"
3078. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Fundacija Izpolnimo Otroške Želje
3079. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje overitev meril
3080. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2003
3081. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o zdravniški službi iz razlogov, navedenih v odločbi, v neskladju z ustavo
3082. Razveljavitev sklepov višjega in okrajnega sodišča
3083. Razveljavitev odloka o namenskem turističnem pristanišču
3084. Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 186. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ 1
3085. Sklep, da se ustavna pritožba zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred vrhovnim sodiščem ne sprejme
3086. Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 36. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih
3087. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste
3088. Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
3089. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip) pri dobavi energenta v proizvodnji fosilnih goriv in električne energije
3090. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem javnem glasilu
3091. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Celje in k.o. Ostrožno
3092. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2002
3093. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobje
3094. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
3095. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3096. Spremembe pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje
3097. Odlok o predkupni pravici Občine Kidričevo
3098. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu odlagališče odpadkov Mozelj (P8/O1)
3099. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2003
3100. Sklep o višini cene storitve "Pomoč na domu"
3101. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje
3102. Pravilnik o financiranju športa v Občini Kozje
3103. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kozje
3104. Odlok o predkupni pravici Občine Lenart
3105. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Lenart
3106. Sklep o prenosu zemljišča
3107. Pravilnik o prodaji, nakupu, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Lenart
3108. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer
3109. Sklep, št. 96
3110. Sklep, št. 97
3111. Sprememba pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti
3112. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci
3113. Program priprave programske zasnove za lokacijski načrt in lokacijskega načrta Bela Cerkev - zahod
3114. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje
3115. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2003
3116. Odlok o prenosu izvajanja nalog na ožje dele občine - krajevne skupnosti
3117. Odlok o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o.
3118. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
3119. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2002
3120. Odlok o določitvi predkupne pravice v Občini Šalovci
3121. Sklep o imenovanju podžupana Občine Šalovci
3122. Sklep o digitalizaciji prostorskih planskih aktov Občine Šalovci
3123. Sklep Občinskega sveta občine Šentjur o sprejetju dopolnilne ugotovitve usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur pri Celju
3124. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3125. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2003