Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupinskih izjemah
2. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper
3. Popravek Ustavnega sodišča Republike Slovenije
4. Popravek akta o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
5. Preklic odloka o organiziranju Mladinskega klimatskega zdravilišča na Rakitni
6. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorske planske celote Občine Grosuplje
7. Popravek sklepa o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
8. Popravek odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2002
9. Popravek razpisa za nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti
10. Popravek navedbe zakonske podlage za sprejem statutarnega sklepa Občine Moravske Toplice
11. Popravek odloka o spremembi območja naselja Štore in imenovanju ulice
12. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri
227. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2003
228. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec
229. Sklep izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
230. Pravilnik o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
231. Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
232. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu v Občini Cankova
233. Sklep o imenovanju podžupana Občine Cankova
234. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Topolovci
235. Odlok o zazidalnem načrtu Obrtna cona v pentlji, Cikava
236. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarska cona sever
237. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin