Št. objave Naslov
2798. Imenovanje Komisije za odlikovanja predsednika republike
2799. Uredba o spremembi uredbe o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 2003
2800. Uredba o spremembi uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
2801. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Krasinec
2802. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči
2803. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Središče ob Dravi I
2804. Sklep o prenehanju začasnega zatočišča za državljane Bosne in Hercegovine in njihovi vrnitvi v domovino
2805. Pravilnik o certificiranju v veterinarstvu
2806. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
2807. Pravilnik o subvencioniranju projektov inovacij
2808. Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava
2809. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2002
2810. Sklep o razpisu o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova
2811. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju - območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje Interspar
2812. Odlok o zazidalnem načrtu Štore II - gospodarska cona
2813. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje celjskega Starega gradu
2814. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Teharje
2815. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2002
2816. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Adlešiči
2817. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj
2818. Sklep o višini parkirnine
2819. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
2820. Pravilnik o spremembah pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj
2821. Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna
2822. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Idrija
2823. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2002
2824. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje B 25 - Fructal
2825. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu območja K 26 Schlenk
2826. Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu območja R 070 Rudnik
2827. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov
2828. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov v Občini Kamnik
2829. Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov
2830. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v Občini Kidričevo ter o podeljevanju nagrad za inovacije
2831. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2002
2832. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2002
2833. Sklep o začasnem financiranju
2834. Sklep o uvedbi postopka za razpis referenduma za uvedbo samoprispevka na območju VS Gornja Branica
2835. Odlok o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj
2836. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško
2837. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih Občine Krško
2838. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2003
2839. Odlok o območjih predkupne pravice Občine Laško
2840. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik
2841. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
2842. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice
2843. Sklep o ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu
2844. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
2845. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 3-668/5846 Gabrje-Ratež na odseku Velike Brusnice-Ratež, vključno z rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L295200 Velike Brusnice-Dol. Suhadol-Gabrje v Velikih Brusnicah
2846. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2003
2847. Sklep o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto
2848. Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone - Dobja vas
2849. Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina
2850. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
2851. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2003
2852. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2001
2853. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Škofja Loka
2854. Sklep o cenah pogrebnih dejavnosti in upravljanja s pokopališči
2855. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov nadzornega odbora, volilne komisije ter članov delovnih teles Občinskega sveta občine Ribnica
2856. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica