Št. objave Naslov
2749. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB2)
2750. Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo) (ZKZ-UPB1)
2751. Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (uradno prečiščeno besedilo) (ZPZRTH-UPB1)
2752. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-C)
2753. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-A)
2754. Zakon o spremembah zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-A)
2755. Zakon o spremembi zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-A)
2756. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-B)
2757. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A)
2758. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
2759. Pravilnik o izobraževalnem programu Ples
2760. Pravilnik o izobraževalnem programu Glasba
2761. Pravilnik o specializiranih prodajalnah za promet na drobno z zdravili za uporabo v veterinarski medicini
2762. Sklep o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk iz Republike Nemčije zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge - aviarna influenza
2763. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o varnosti strojev
2764. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah tarifnega pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja
2765. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul
2766. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C 6 Vodmat (Klinični center - sever)
2767. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška in osnutka odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 2/26 Opera
2768. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmartno pri Litiji
2769. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin