Št. objave Naslov
2454. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja
2455. Odlok o pomilostitvi
2456. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV programe
2457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
2458. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
2459. Pravilnik o izobraževalnem programu Program osnovne šole za odrasle
2460. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob Evropskem letu invalidov 2003 v prodajo in obtok
2461. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
2462. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2463. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur
2464. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Benedikt
2465. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč in pomoč družini na domu
2466. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brda za leto 2002
2467. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2002
2468. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kuzma
2469. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2003 v Mestni občini Novo mesto
2470. Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe le-teh upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva ter plačilu nadstandardne oskrbe institucionalnega varstva
2471. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta proizvodno-servisne cone Dobruška gmajna