Št. objave Naslov
2005. Pravilnik o uradnih metodah jemanja vzorcev za monitoring in inšpekcijski nadzor krme, dodatkov in premiksov
2006. Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic
2007. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci s prostorskimi sestavinami planov
2008. Odlok o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta
2009. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003