Št. objave Naslov
1933. Sklep o razrešitvi častnega konzula v Istanbulu
1934. Sklep o imenovanju častnega konzula v Istanbulu
1935. Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic
1936. Pravilnik o postopku, po katerem inšpektorji Prometnega inšpektorata Republike Slovenije ustavljajo vozila v cestnem prometu
1937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o radijski in terminalski opremi
1938. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načrtu oštevilčenja
1939. Pravilnik o postopku uveljavljanja pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca
1940. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1941. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2002
1942. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1943. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1944. Odločba o razveljavitvi določb 2., 5., 6. in 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ptuj v delih, ki se nanašajo na površino zemljišč pod dovodnim kanalom hidroelektrarne Zlatoličje ter pod akumulacijskim jezerom in drenažnim jarkom hidroelektrarne Formin in o zavrženju pobude za oceno določb 1., 4., 5. in 6. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ptuj
1945. Odločba o razveljavitvi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ormož, v delu, ki se nanaša na površino zemljišč pod odvodnim kanalom hidroelektrarne Formin
1946. Odločba o razveljavitvi 8. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor, v delu, ki se nanaša na površino zemljišč pod dovodnim kanalom hidroelektrarne Zlatoličje
1947. Odločba o razveljavitvi 2. člena in 8. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica v delih, ki se nanašata na površino zemljišč pod dovodnim in odvodnim kanalom hidroelektrarne Formin in o zavrženju pobude za oceno 1., 4., 5. in 6. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ptuj
1948. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 2. člena, 8. člena in 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Starše v delih, ki se nanaša na površino zemljišč pod odvodnim in dovodnim kanalom hidroelektrarne Zlatoličje
1949. Odločba o razveljavitvi 2., 7., 9. in 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v delih, ki se nanašajo na površino zemljišč pod dovodnim kanalom, pod akumulacijskim jezerom in pod drenažnim jarkom hidroelektrarne Formin in o zavrženju pobude za oceno določb 1., 4., 5. in 6. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ptuj
1950. Odločba, da je zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v neskladju z ustavo, kolikor ne ureja odprave posledic določbe desete alinee prvega odstavka 404. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Državni zbor mora to neskladnost odpraviti v šestih mesecih od objave te določbe v Uradnem listu Republike Slovenije
1951. Zavrnitev pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 19. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvenem skladu Republike Slovenije
1952. Odločba, da sedma alinea prvega odstavka 22. člena zakona o financiranju občin ni v neskladju z ustavo ter da se zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 24. člena zakona o financiranju občin zavrže
1953. Sklep o poročanju o efektivnih obrestnih merah
1954. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
1955. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
1956. Socialni sporazum za obdobje 2003-2005
1957. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov
1958. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA VRTILJAKU ČRK 1, 3 deli, delovni zvezek za slovenščino - jezik v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1959. Sklep o potrditvi učbenika BARVILA IN NARAVNA BARVILA, učbenik za izbirne vsebine kemije v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja in v 3. letniku gimnazijskega ter srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1960. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: BARVILA IN NARAVNA BARVILA, delovni zvezek za izbirne vsebine kemije v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1961. Poročilo o izidu volitev članov uradniškega sveta
1962. Pojasnila slovenskega poslovnofinančnega standarda
1963. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci
1964. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2003
1965. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Občini Brezovica
1966. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2003
1967. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2003
1968. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2003
1969. Odlok o spremembi odloka o uvedbi takse zaradi onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija
1970. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje v Voličini - nad osnovno šolo
1971. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervaciji
1972. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2002
1973. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mirna Peč
1974. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Mirna Peč
1975. Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe teh sredstev upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva
1976. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
1977. Sklep o organiziranju vzgoje in varstva otrok v javnem vrtcu Osnovna šola Mirna Peč - Vrtec Cepetavček Mirna Peč
1978. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč
1979. Odlok o območju predkupne pravice Občine Mozirje
1980. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003
1981. Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Oplotnica
1982. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Oplotnica
1983. Pravilnik o ukrepih kmetijske strukturne politike na območju Občine Oplotnica
1984. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju do konca drugega trimesečja leta 2003
1985. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sežana
1986. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Sežana
1987. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
1988. Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijstvo v Občini Sežana
1989. Obvezna razlaga 8. člena pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana
1990. Odlok o območju predkupne pravice Občine Slovenske Konjice
1991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice
1992. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Slovenske Konjice
1993. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje zaposlovanja v Občini Slovenske Konjice
1994. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2003
1995. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tišina
1996. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2003
1997. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje
1998. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2003
1999. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2003
2000. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2002
2001. Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Železniki
2002. Dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki
2003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2004. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003