Št. objave Naslov
2. Preklic v seznamu zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/01, z dne 9. 7. 2001
3. Popravek sklepa o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste
4. Popravek o pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja
5. Popravek odloka o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2002
6. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona v pentlji, Cikava
7. Popravek odloka o enkratni denarni pomoči
8. Popravek programa priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) za ekonomsko šolo v Murski Soboti
1466. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Sodnega sveta Republike Slovenije iz vrst sodnikov
1467. Uredba o spremembah uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1468. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA
1469. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
1470. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1471. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za sladkor
1472. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
1473. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč
1474. Sklep o spremembi sklepa o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine nadomestila preživnin
1475. Sklep o imenovanju častnega konzula v Taškentu
1476. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Taškentu
1477. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti
1478. Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost
1479. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije
1480. Sklep o prepovedi prometa in uporabe zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol
1481. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2003
1482. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1483. Navodilo o unovčevanju menic pri bankah
1484. Razpis volitev članov personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije
1485. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
1486. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2003
1487. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2003
1488. Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci
1489. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci
1490. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Beltinci
1491. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Beltinci
1492. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2002
1493. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2003
1494. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bloke
1495. Pravilnik o nagrajevanju uredniškega odbora
1496. Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2003
1497. Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v letu 2003
1498. Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo)
1499. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2003
1500. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
1501. Odlok o območju predkupne pravice Občine Črnomelj
1502. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cenah stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
1503. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2002
1504. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990
1505. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik
1506. Sklep o višini pavšalnih zneskov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
1507. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ljubno
1508. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2002
1509. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
1510. Spremembe pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mislinja
1511. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Oplotnica za obdobje od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003
1512. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
1513. Odlok o predkupni pravici Občine Prebold
1514. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold
1515. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2002
1516. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2003
1517. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2002
1518. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče
1519. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2002
1520. Odlok o predkupni pravici Občine Razkrižje
1521. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2002
1522. Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
1523. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2003
1524. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002
1525. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1526. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2002
1527. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogatec
1528. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec
1529. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec
1530. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
1531. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2003
1532. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Štore za leto 2002
1533. Odlok o predkupni pravici Občine Štore
1534. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore
1535. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu
1536. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v VVZ Trebnje in o določitvi višine dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtcev v Občini Trebnje
1537. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje
1538. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2003
1539. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2002
1540. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2003
1541. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2003
1542. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2004
1543. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o javni službi pomoči družini na domu in merilih za določanje plačila storitev
1544. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2003
1545. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara
1546. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1547. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1548. Sklep o žepnini upravičencem, ki so v celoti ali deloma oproščeni plačila prispevka storitve celodnevnega institucionalnega varstva
1549. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje