Št. objave Naslov
1434. Zakon o dopolnitvah zakona o popravi krivic (ZPKri-C)
1435. Zakon o dopolnitvi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-C)
1436. Zakon o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva (ZPRKPE)
1437. Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije
1438. Uredba o informatiziranih zbirkah podatkov o predpisih
1439. Pravilnik o registraciji topografije polprevodniških vezij
1440. Pravilnik o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu
1441. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
1442. Dopolnitev seznama aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo kot fitofarmacevtska sredstva v državah članicah EU in RS
1443. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu referenduma o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji
1444. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu referenduma o pristopu Republike Slovenije k Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (NATO)
1445. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana državnega sveta
1446. Poslovnik Sveta za sistem plač v javnem sektorju
1447. Poslovnik Državnotožilskega sveta
1448. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 2003
1449. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 2003
1450. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2003
1451. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2002
1452. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2003
1453. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen za najem športnih objektov
1454. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 2002
1455. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ljutomer
1456. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2003
1457. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1458. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih za opravljanje funkcije in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1459. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2002
1460. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2003
1461. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2002
1462. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota
1463. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 2003
1464. Sklep o določitvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev vključenih v socialno varstvene zavode
1465. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah 5033/2 in 5051/4 k.o. Murska Sobota