Št. objave Naslov
1. Obvestilo v zvezi s predložitvijo poročil o oddanih javnih naročilih za leto 2002
1352. Spremembe in dopolnitve poslovnika o parlamentarni preiskavi (PoPP-A)
1353. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1A)
1354. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1355. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1356. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1357. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1358. Sklep o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
1359. Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena
1360. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica) - Podtabor
1361. Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila
1362. Sklep o prenehanju funkcije
1363. Sklep o sestavi uradniškega sveta
1364. Odločba o imenovanju na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Ptuju
1365. Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj
1366. Pravilnik o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov
1367. Seznam tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
1368. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge
1369. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
1370. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
1371. Soglasje k aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA INLES, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
1372. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 27. člena zakona o davčnem postopku in o zavrženju pobude glede 32. člena zakona o davčnem postopku in 19. člena zakona o davčni službi
1373. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 14. člena zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
1374. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja odloka o avto-taksi prevozih
1375. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1532/99 z dne 5. 1. 2000
1376. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v neskladju z ustavo
1377. Odločba o ugotovitvi, da so bile določbe 23. in 26. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in 2. točka sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju, kolikor so učinkovale za nazaj, v neskladju z ustavo, z učinkom njihove odprave ter o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 2. člena ter 5. in 11. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1378. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
1379. Odlok o območjih predkupne pravice Občine Ajdovščina na nepremičninah
1380. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Benedikt
1381. Sklep o začasnem zadržanju izvajanja 6.a člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1382. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah in povračilih stroškov članov delovnih teles v Občini Benedikt
1383. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v drugem trimesečju leta 2003
1384. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2002
1385. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2003
1386. Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov
1387. Odlok o območju predkupne pravice Občine Braslovče
1388. Sklep o imenovanju podžupanov
1389. Sklep o imenovanju članov v nadzorni odbor
1390. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1391. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmatevž
1392. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2003
1393. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Cankova
1394. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1395. Program priprave urbanistične zasnove mesta Celja in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan
1396. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak
1397. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Cerkvenjak
1398. Sklep o določitvi cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cerkvenjak
1399. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Cerkvenjak
1400. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003
1401. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2003
1402. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2002
1403. Spremembe in dopolnitve odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna
1404. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Dobrna
1405. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona - Trate
1406. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Brinje, Grosuplje
1407. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2003
1408. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev
1409. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2003
1410. Sklep o začasnem financiranju
1411. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja občine
1412. Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora
1413. Sklep o cenah pomoči na domu in osebne pomoči
1414. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Mirna Peč
1415. Sklep o podaljšanju obdobja začasnega financiranja Občine Mislinja v letu 2003
1416. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Ormož
1417. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2002
1418. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega v letih 1990 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
1419. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2001
1420. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2003
1421. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Škofja Loka
1422. Sklep o sprejetju cen pogrebnih storitev
1423. Pravilnik o financiranju športa v Občini Šmarje pri Jelšah
1424. Statut Občine Šmartno pri Litiji
1425. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja občine
1426. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika
1427. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje za 2. trimesečje 2003
1428. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2002
1429. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2003
1430. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice
1431. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2003
1432. Pravilnik o dopolnitvi navodila o enotnem obrazcu za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih za leto 2001
1433. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije