Št. objave Naslov
1337. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2003
1338. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja
1339. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled
1340. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1341. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2002
1342. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2002
1343. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2003
1344. Program priprave odloka o lokacijskem načrtu za trgovski center Izbira Laško
1345. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2002
1346. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2003
1347. Sklep o začasnem financiranju
1348. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana
1349. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2003
1350. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2004
1351. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin