Št. objave Naslov
1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-H)
13. Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
14. Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
15. Pravilnik o spremembah pravilnika o kakovosti sadnih sokov in podobnih sadnih izdelkov
16. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
17. Pravilnik o kakovosti piva
18. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali
19. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija Aktiva, ustanova
20. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Kopru in vrnitvi zadeve v novo odločanje
21. Odločba o razveljavitvi sodb
22. Odločba o neveljavnosti in prepovedi uporabe pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo št. 011 13/98/92 1100 z dne 11. 7. 2002
23. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 12. člena, 70. člen in četrti odstavek 72. člena zakona o kazenskem postopku niso v neskladju z ustavo
24. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata
25. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata
26. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata
27. Splošni akt o vrednosti točke za določitev višine določenih pristojbin na področju telekomunikacij
28. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2003
29. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Beltinci
30. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Beltinci
31. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Braslovče
32. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2003
33. Sklep o potrditvi investicijskega programa
34. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2003
35. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003 v Občini Hrpelje-Kozina
36. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ig
37. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Ig
38. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
39. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
40. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje za leto 2003
41. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Mestni Log - Dolga vas, 1. faza, cona 2 nova osnovna šola
42. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kočevje
43. Program priprave za izdelavo Ureditvenega načrta odlagališče odpadkov Mozelj (P8/O1)
44. Program priprave za izdelavo zazidalnega načrta Trata II (P5/S16)
45. Program priprave za izdelavo "Prostorsko ureditvenih pogojev za Obkolpje (PUP4) v Občini Kočevje"
46. Program priprave za izdelavo "Sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje jugozahodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5
47. Program priprave za izdelavo "Sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje severovzhodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5
48. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse v Mestni občini Kranj za leto 2003
49. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lenart
50. Odlok o ustanovitvi začasne skupne občinske uprave
51. Sklep o začasnem financiranju občine
52. Sklep o ukinitvi javnega dobra
53. Ugotovitev, da je mandat mestne svetnice prešel na naslednjega kandidata
54. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
55. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice
56. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice
57. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice
58. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Moravske Toplice za leto 2003
59. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2003
60. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003
61. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Oplotnica
62. Program priprave zazidalnega načrta za turistično naselje Oplotnica
63. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka za leto 2003
64. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Radeče za leto 2003
65. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
66. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
67. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
68. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Radeče
69. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Rogatec
70. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju plakete Mestne občine Slovenj Gradec na področju športa in priznanja športnik leta v Mestni občini Slovenj Gradec
71. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
72. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
73. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škofja Loka
74. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Škofja Loka
75. Seznam izvoljenih članov svetov krajevnih skupnosti na volitvah 10. novembra 2002
76. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
77. Sklep o začasnem financiranju občine
78. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2003
79. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero komunalnih taks
80. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tabor
81. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Tišina v letu 2003
82. Sprememba odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm
83. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko
84. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2003
85. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko
86. Sklep o spremembi sklepa o ceni programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko
87. Sklep o sofinanciranju izgradnje kanalizacije za naselje Vransko in Brode
88. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
89. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2003
90. Pravilnik o davčno nepriznanih odhodkih davčnega zavezanca
91. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Informatika
92. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2002