Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
2. Popravek pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih
3. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarska cona sever
4. Preklic odloka o predkupni pravici Občine Ig
5. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
6. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
1128. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja vojaškega roka
1129. Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
1130. Pravilnik o priznanjih na področju izvrševanja kazenskih sankcij
1131. Pravilnik o spremembah odredbe o določitvi števila mest državnih tožilcev na Državnem tožilstvu Republike Slovenije, na višjih in na okrožnih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji in o določitvi števila mest pomočnikov državnih tožilcev
1132. Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
1133. Odločba o imenovanju kontrolne organizacije za ocenjevanje in razvrščanje trupov ovc, jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji
1134. Odločba o imenovanju kontrolne organizacije za ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji
1135. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge - aviarna influenza
1136. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1137. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
1138. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 150. člena stanovanjskega zakona ni v neskladju z ustavo in razveljavitvi prvega in tretjega odstavka 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona ter prvega odstavka 5. člena in dela prvega odstavka 6. člena odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
1139. Odločba o razveljavitvi petega odstavka 22. člena ter drugega in tretjega odstavka 29. člena zakona o zavarovalništvu
1140. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
1141. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto
1142. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1143. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2003
1144. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
1145. Razlaga kolektivne pogodbe elektrogospodarstva
1146. Poročilo o gibanju plač za januar 2003
1147. Sklepi in priporočila komisije za razlago kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja
1148. Sklep o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti VS 10/15 Notranje Gorice
1149. Sklep o ceni priključnine na kanalizacijsko omrežje
1150. Program priprave zazidalnega načrta Srce-Sever
1151. Odlok o območju predkupne pravice Občine Črna na Koroškem
1152. Odlok o delni spremembi in dopolnitvi sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem za posamezno poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1)
1153. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2003
1154. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2003
1155. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in za del ureditvenega načrta Predstruge
1156. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje
1157. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Dobrna
1158. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrna
1159. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Drobna - prostorski plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003
1160. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 2002
1161. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2003
1162. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Dobrova-Polhov Gradec
1163. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1164. Spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska Graščina
1165. Odlok o zakoniti predkupni pravici občine Dol pri Ljubljani
1166. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2002
1167. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2003
1168. Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
1169. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
1170. Odlok o spremembi odloka o koncesiji za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Kozje
1171. Odlok o spremembi odloka o koncesiji za izvajanje pogrebne dejavnosti v Občini Kozje
1172. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Kozje
1173. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1174. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta občine Krško za preostanek mandatne dobe
1175. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2002
1176. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice za leto 2003
1177. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2003
1178. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2004
1179. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2003
1180. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ljubno
1181. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Rovte na območju Občine Logatec
1182. Sporazum o ustanovitvi regijskega ekonomsko-socialnega sveta Podravje
1183. Pravila regijskega ekonomsko-socialnega sveta Podravje
1184. Program priprave in sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
1185. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Mirna Peč v letu 2003
1186. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželski prostor Občine Mirna Peč
1187. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana občinskega sveta v Občini Mirna Peč v 2. volilni enoti
1188. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) za ekonomsko šolo v Murski Soboti
1189. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
1190. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Podčetrtek
1191. Sklep o razglasitvi stanovanjske hiše na Trški cesti v Podčetrtku za kulturni spomenik lokalnega pomena
1192. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 2003
1193. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2003
1194. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega opremljanja in odstotek od povprečne gradbene cene za posamezna območja občine kot osnova za določanje cen stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna
1195. Sklep o sprejetju cene storitev pomoči na domu
1196. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2002
1197. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci
1198. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občine Rogašovci
1199. Odlok o zakoniti predkupni pravici Mestne občine Slovenj Gradec
1200. Odlok o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih za območje Mestne občine Slovenj Gradec
1201. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno-Krnice (SC 8)
1202. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v upravljanju Mestne občine Slovenj Gradec
1203. Odlok o proračunu Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2003
1204. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1205. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1206. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1207. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šentjur
1208. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2003
1209. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve Osebna pomoč, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Šentjur
1210. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču
1211. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2003
1212. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Tišina
1213. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec
1214. Odlok o spremembi območja naselja Kale in ustanovitvi novega naselja Grče
1215. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec
1216. Odlok o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za naravni rezervat
1217. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1717/3 k.o. Studence
1218. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva