Št. objave Naslov
972. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (RZ2000)
973. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti "Finančni instrument za okolje" (LIFE)
974. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih aktov
975. Odlok o predkupni pravici Občine Ig
976. Sklep o podelitvi "Naziva častnega občana Občine Jesenice" dr. Božidarju Brudarju
977. Sklep o podelitvi "Naziva častnega občana Občine Jesenice" Mihu Balohu
978. Odlok o urejanju parkovnih površin v Občini Rogaška Slatina
979. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina
980. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica
981. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in plačilnih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov