Št. objave Naslov
1. Popravek odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
898. Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena ustave Republike Slovenije (OdUZ3a, 47, 68)
899. Ustavni zakon o spremembah I. poglavja ter 47. in 68. člena ustave Republike Slovenije (UZ3a, 47, 68)
900. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
901. Zakon o spremembah zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganju radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-A)
902. Zakon o dopolnitvi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-A)
903. Sklep o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
904. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
905. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
906. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
907. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
908. Sklep o imenovanju predsednika in dveh članov Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
909. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Sveta RTV Slovenija
910. Sklep o imenovanju direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
911. Sklep o imenovanju v volilno komisijo za izvedbo prvih volitev v uradniški svet
912. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu v Ljubljani
913. Odločba o imenovanju na funkcijo okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
914. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
915. Odločba o imenovanju na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
916. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
917. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
918. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
919. Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij požarne varnosti
920. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
921. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
922. Sklep o postopku ugotavljanja odgovornosti članov Sveta Banke Slovenije
923. Sklep o določitvi območnih obrtnih zbornic, na katerih se vodi postopek izdaje obrtnih dovoljenj
924. Stališče 1 - revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
925. Sklep o imenovanju podžupana
926. Sklep o imenovanju nadzornega odbora
927. Sklep o ceni za ravnanje s komunalnimi odpadki
928. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2003
929. Sklep o prenehanju javnega dobra
930. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
931. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
932. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grad za leto 2002
933. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hrpelje-Kozina
934. Ugotovitev, da je kandidat za člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina z Nestrankarske liste Albert Pečar in skupine volivcev
935. Odlok o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
936. Sklep o povišanju povračila za priključno zmogljivost
937. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
938. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju
939. Odlok o območju predkupne pravice Občine Prevalje
940. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
941. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
942. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
943. Sklep o spremembah sklepa o določitvi cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
944. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
945. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
946. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003
947. Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo)
948. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Semič
949. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč
950. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
951. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2003
952. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Slovenj Gradec
953. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec
954. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Štore
955. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Velika Polana
956. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
957. Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Velika Polana
958. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana
959. Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik
960. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje
961. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagrad članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilo stroškov
962. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko
963. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2003
964. Cenik daljinskega ogrevanja
965. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2003
966. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
967. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ptuj
968. Sklep o imenovanju volilne komisije Občine Žetale
969. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Žužemberk
970. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta Podružnična šola Dvor
971. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2002, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti