Št. objave Naslov
715. Zakon o žrtvah vojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZZVN-UPB1)
716. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (uradno prečiščeno besedilo) (ZJODLPKŠ-UPB1)
717. Uredba o kriterijih za določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
718. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
719. Uredba o spremembah uredbe o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku
720. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o kategorizaciji državnih cest
721. Sklep o določitvi seznama najpomembnejših dogodkov
722. Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
723. Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja
724. Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku
725. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
726. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za januar 2003
727. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
728. Razpis volitev enega člana Občinskega sveta občine Beltinci - predstavnika romske skupnosti
729. Odlok o ureditvenem načrtu za industrijski obrat predelave in trženja mesa s transportom - parkirnimi površinami za tovornjake v Sevcah
730. Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto
731. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
732. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto
733. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Krka, tovarna zdravil Novo mesto
734. Uredba o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme
735. Uredba o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah
736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev zdravstvenih domov, bolnišnic, zavodov za zdravstveno varstvo, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in ostalih javnih zdravstvenih zavodov
737. Poročilo o gibanju plač za december 2002
738. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2003