Št. objave Naslov
704. Odlok o razpisu prvih volitev v uradniški svet
705. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije
706. Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
707. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v letu 2002
708. Odločba o presoji 9. člena uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave
709. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
710. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2003
711. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
712. Sklep o imenovanju v Nadzorni odbor
713. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu P3 in P4 - proizvodna dejavnost
714. Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora