Št. objave Naslov
637. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Hrastje-Lešnica
638. Uredba o dopolnitvah uredbe o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana izven Republike Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in blaga po javnih cestah v Republiki Sloveniji
639. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Podgorici
640. Sklep o spremembi sklepa o povišanju konzulata Republike Slovenije v Sydneyu v generalni konzulat
641. Sklep o ustanovitvi Slovenskega sveta za trajnostni razvoj
642. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula v Tirani
643. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Slovenijo o sodelovanju Slovenije pri spodbujevalnih ukrepih Skupnosti na področju zaposlovanja
644. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti na področju javnega zdravja (2003-2008)
645. Pravilnik o pogojih glede kakovosti, metod preskušanja in postopkov za določitev lastnosti amon-nitratnih gnojil
646. Pravilnik o kakovosti mineralnih gnojil
647. Pravilnik o identifikaciji in registraciji goved
648. Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2003 za izpolnjevanje pogojev za promet
649. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2003
650. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije ELAN, ustanove za sofinanciranje izobraževanja ter znanstvene in raziskovalne dejavnosti
651. Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic v neskladju z ustavo in o ugotovitvi, da določbe 3., 4. in 5. točke drugega odstavka 2. člena 3., 4. in 5. člena, prvega, drugega, tretjega, petega in šestega odstavka 11. člena 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic niso v neskladju z ustavo
652. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Bovec
653. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Braslovče
654. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
655. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
656. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče in o počitniški rezervaciji
657. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
658. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
659. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornja Radgona
660. Odredba o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi občine Gornja Radgona
661. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hajdina
662. Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta
663. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Hajdina
664. Sklep o razglasitvi zemljišča za javno dobro v k.o. Breginj
665. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2003
666. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
667. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Grosuplje
668. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih, najnujnejših bivalnih prostorih in garažah v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
669. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mežica
670. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Mežica
671. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2003
672. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
673. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
674. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
675. Sklep o uradnem skupnem elektronskem naslovu Občine Mežica
676. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono "Noršinska"
677. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda mladinski informativni in kulturni klub
678. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
679. Sklep o javni razgrnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota
680. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Mestni občini Murska Sobota
681. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
682. Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
683. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta "Majlont", Postojna
684. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2003
685. Odlok o organizaciji in načinu opravljanja avto taksi prevozov v Občini Sevnica
686. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sevnica
687. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sevnica
688. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica za leto 2003
689. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2003
690. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
691. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
692. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
693. Pravilnik o dodeljevanju kreditov in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sežana
694. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sežana
695. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Slovenj Gradec
696. Sklep o soglasju prodaje nepremičnin
697. Sklep o ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu
698. Odlok o ustanovitvi in delovanju geoinformacijskega centra (GIC) Občine Šentjur
699. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003
700. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun višine komunalne takse
701. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
702. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
703. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin