Št. objave Naslov
565. Zakon državnem tožilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDT-UPB1)
566. Zakon o varstvu potrošnikov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPot-UPB1)
567. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZRPJN-UPB1)
568. Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB1)
569. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (uradno prečiščeno besedilo) (ZSNNPK-UPB1)
570. Zakon o davku od dobička pravnih oseb (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO-UPB1)
571. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB1)
572. Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških prog
573. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Puconci
574. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti
575. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina v letu 2003
576. Sklep o ukinitvi javnega dobra
577. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Tržič
578. Sklep o izdaji soglasja k stroškom socialno varstvene storitve osebne pomoči v Občini Vitanje
579. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2003
580. Spremembe odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane-Zavrč
581. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
582. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč
583. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nadomestilih članov delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
584. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 2003
585. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v javni uporabi - javno dobro