Št. objave Naslov
1. Popravek sklepa o spremembah sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
5855. Zakon o tajnih podatkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTP-UPB1)
5856. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5857. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči in denarne pomoči
5858. Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
5859. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine
5860. Odločba o razveljavitvi 97.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in ugotovitev, da 87. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti ni v neskladju z Ustavo
5861. Sklep o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
5862. Sklep o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
5863. Navodilo za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
5864. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin
5865. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin
5866. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanje turističnih potovanj
5867. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
5868. Odločbe o spremembah in dopolnitvah odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
5869. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina
5870. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
5871. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča na območju Občine Črna na Koroškem v letu 2004
5872. Ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine Črna na Koroškem o prenehanju mandata svetniku iz Združene liste socialnih demokratov
5873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
5874. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj
5875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5876. Sklep o začasnem financiranju potreb Občine Dornava za leto 2004
5877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dravograd
5878. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd
5879. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Dravograd za leto 2004
5880. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2004
5881. Sklep o spremembah sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v VVZ Vrtec Dravograd
5882. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih VVZ Vrtec Dravograd
5883. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
5884. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5885. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hajdina
5886. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Hajdina v letu 2004
5887. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5888. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Hajdina
5889. Sklep o višini najemnine na pokopališču Hajdina
5890. Sklep o potrditvi poročila o poteku uvajanja in razvojnega projekta celostnega razvoja podeželja in obnove vasi za naselja Gerečja vas, Hajdoše, Slovenja vas in Skorba
5891. Programa priprave lokacijskega načrta Uta - del za območje "Dom upokojencev"
5892. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2004
5893. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004
5894. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v letu 2004
5895. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5896. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2004
5897. Sklep o javni razgrnitvi
5898. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2004
5899. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu naselja Svečina
5900. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kungota
5901. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2004
5902. Sklep o določitvi cene programa v Javnem zavodu vrtec Laško
5903. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško
5904. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene v Občini Laško
5905. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prometni ureditvi v Občini Lendava
5906. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja
5907. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava
5908. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov
5909. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2004
5910. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004
5911. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Mirna Peč
5912. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Mirna Peč za leto 2004
5913. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč
5914. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični-informativni center Moravske Toplice
5915. Odlok o razglasitvi Donšove hiše v Noršincih 8 za kulturni spomenik lokalnega pomena
5916. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice
5917. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice
5918. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2003
5919. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore na območju Občine Pivka za leto 2004
5920. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj
5921. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta "Ct1 - južni vstop 2" v Slovenj Gradcu
5922. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004
5923. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5924. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5925. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
5926. Sklep o določitvi cene programov storitev v Javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - Vrtec Sveta Ana in Lokavec
5927. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan
5928. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v letu 2004
5929. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji
5930. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003
5931. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5932. Sklep o spremembah sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
5933. Sklep o začasnem financiranju
5934. Sprememba pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija
5935. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore
5936. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tabor
5937. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Tišina v letu 2004
5938. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2004
5939. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5940. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2004
5941. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2005
5942. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2003
5943. Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov v Občini Vransko
5944. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko
5945. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
5946. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2004
5947. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
5948. Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko
5949. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko - dopolnitev v letu 2003
5950. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2004
5951. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrta industrijska cona II, Unior KI Zreče
5952. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5953. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2004
5954. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče
5955. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2004
5956. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2004
5957. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2004
5958. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5959. Sklep o stališčih
5960. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Žužemberk
5961. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje-Kozina v letu 2004
5962. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004
5963. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1E)
5964. Odlok o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28 (OdZIOdlUS)
5965. Uredba o dopolnitvi uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
5966. Uredba o določitvi trdne (fiksne) cene omrežnine za distribucijsko in prenosno omrežje
5967. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj
5968. Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti
5969. Količnik za preračun katastrskega dohodka