Št. objave Naslov
5826. Zakon o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZViS-UPB1)
5827. Zakon o azilu (uradno prečiščeno besedilo) (Zazil-UPB1)
5828. Zakon o igrah na srečo (uradno prečiščeno besedilo) (ZIS-UPB1)
5829. Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-UPB1)
5830. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Armeniji s sedežem v Atenah
5831. Odlok o pomilostitvi obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru 2003
5832. Uredba o spremembah uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
5833. Uredba o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
5834. Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
5835. Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
5836. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Soči in Idrijci
5837. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
5838. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot
5839. Sklep o izdaji enomesečnih zakladnih menic
5840. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5841. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5842. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
5843. Pravilnik o spremembi pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5844. Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu
5845. Pravilnik o načinu izračunavanja plačevanja pristojbin za izvajanje poštnih storitev
5846. Pravilnik o spremembah pravilnika o najmanjšem številu zaposlenih v pokojninski družbi ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati in načinu prevarjanja teh pogojev
5847. Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje dioksinov in dioksinu podobnih polikloriranih bifenilov v živilih
5848. Dopolnitev programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2003
5849. Odločba o imenovanju organizacije za ugotavljanje skladnosti pakirnih centrov in zbiralnic za jajca
5850. Odločba o razveljavitvi sedemnajste alineje točke b 4. člena in pete alineje prvega odstavka 6. člena Odloka o gospodarskih, javnih službah v Občini Razkrižje
5851. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti
5852. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča in prve točke izreka sklepa Okrajnega sodišča
5853. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove Mesta Maribor v delu, ki ureja območje Zgornje Počehove
5854. Pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov