Št. objave Naslov
5510. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (DP2004-A)
5511. Proračun Republike Slovenije za leto 2005 (DP2005)
5512. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405)
5513. Odlok o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405)
5514. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda RTV Slovenija (OdSSRTV-A)
5515. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
5516. Sklep o izvolitvi člana Sodnega sveta, ki ga voli Državni zbor Republike Slovenije
5517. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5518. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5519. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5520. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
5521. Sklep o razrešitvi člana Državne revizijske komisije
5522. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2004
5523. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004
5524. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v prvem trimesečju leta 2004
5525. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2003
5526. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
5527. Sklep o preračunu cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
5528. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2003
5529. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2004
5530. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd
5531. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje
5532. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2004
5533. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik
5534. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid
5535. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 2004
5536. Sklep o začasnem financiranju
5537. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004
5538. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5539. Sklep o spremembi sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo
5540. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004
5541. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana
5542. Sklep o izločitvi enote Miškolin na lokaciji Dolsko 85A iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped
5543. Sklep o objavi povišanja povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
5544. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
5545. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5546. Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk
5547. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
5548. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
5549. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5550. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5551. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004
5552. Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
5553. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu REVOZ
5554. Sklep o začasnem financiranju Občine Postojna v letu 2004
5555. Sklep o določitvi cene za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Pucunci za vas Puconci
5556. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Puconci za leto 2004
5557. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5558. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci - enote vrtca
5559. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2004
5560. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2003
5561. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za oglaševanje na objektih ali napravah za oglaševanje na območju Občine Sežana
5562. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2004
5683. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana - kulturni center Krasa