Št. objave Naslov
5480. Uredba o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
5481. Uredba o izvajanju sporazuma med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo
5482. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
5483. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
5484. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2003
5485. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna
5486. Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
5487. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna
5488. Odlok o občinskih cestah Občine Postojna
5489. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o.
5490. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
5491. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks