Št. objave Naslov
5382. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA-A)
5383. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-G)
5384. Zakon o spremembah zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1A)
5385. Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV)
5386. Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1)
5387. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-D)
5388. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o zaščiti živali (ZZZiv-A)
5389. Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU)
5390. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-A)
5391. Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO)
5392. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B)
5393. Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD)
5394. Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD)
5395. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
5396. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
5397. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
5398. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2004
5399. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnosti kovancev ob 250-letnici rojstva Jurija Vege
5400. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada za enake možnosti
5401. Odločba o napredovanju na mesto višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
5402. Odločba o napredovanju na mesto višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
5403. Sklep o zvišanju cen programov v Vrtcu Borovnica
5404. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v letu 2004
5405. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij v Občini Brežice
5406. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2003
5407. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5408. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5409. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne - Aljažev hrib zazidava "Vender"
5410. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2003
5411. Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica
5412. Prostorske konference o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško od leta 1986 do leta 1990 - dopolnitev v letu 2003 in o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Laško