Št. objave Naslov
5212. Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-B)
5213. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-J)
5214. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (ZIPRS0304-B)
5215. Odlok o dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-B)
5216. Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih izdelkov s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost
5217. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov
5218. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
5219. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za izobraževanje Andrej Jesenek Tellis
5220. Razlaga kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije
5221. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 2003
5222. Sklep o razveljavitvi dela odločbe št. 321/27-79-2/5 Občine Cerknica, ki se nanaša na gozdni rezervat Stevnik
5223. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
5224. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica
5225. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
5226. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2003
5227. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004
5228. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane
5229. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Medobčinski inšpektorat"
5230. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2003
5231. Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja
5232. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5233. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto
5234. Sklep o javni razgrnitvi predloga ZN P1 S 11-motel, ter predloga sprememb in dopolnitev UN Center, Pivka
5235. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin