Št. objave Naslov
5179. Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi
5180. Uredba o spremembi uredbe za izvajanje carinskega zakona
5181. Uredba o dopolnitvi uredbe o rudarski pravici za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Bakovska cesta "A", MO Murska Sobota
5182. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o kategorizaciji državnih cest
5183. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državnih cest
5184. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste
5185. Sklep o stroških strokovnega izpita
5186. Izhodiščne povprečne cene za oceno delne škode na stavbah
5187. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko obrobje (2003-2012)
5188. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2003-2012)
5189. Statut Občine Bled (prečiščeno besedilo)
5190. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pokopališče ob Mirni poti - območje stanovanjskega objekta Slapšark
5191. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjene 2002/3
5192. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
5193. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5194. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o občinskem lokacijskem načrtu (obLN) za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka (skrajšani postopek)
5195. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo
5196. Program priprave lokacijskega načrta za Učno razvojni center za krajino in šport - golf Otočec
5197. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998
5198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
5199. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2004
5200. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2003