Št. objave Naslov
5130. Sklep o imenovanju prvega namestnika predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije
5131. Sklep o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije
5132. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
5133. Pravilnik o pogojih za pridobivanje lastne krvi, zbiranje posameznih vrst celic in krvne plazme
5134. Mnenje o skladnosti nekaterih določb Sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih z Ustavo
5135. Odločba o ugotovitvi neskladja tretjega stavka prvega odstavka 10. člena Zakona o dohodnini, z rokom za odpravo neskladja in z načinom izvršitve odločbe
5136. Odločba o razveljavitvi Odloka o pristojnostih in nalogah pri upravljanju kabelsko distribucijskega sistema "CATV Ptuj"
5137. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5138. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5139. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5140. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA 7, delovni zvezek za geografijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5141. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA 8, učbenik za geografijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5142. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA 8, delovni zvezek za geografijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5143. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, učbenik za geografijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5144. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SPOZNAVAMO AFRIKO IN NOVI SVET, delovni zvezek za geografijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5145. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, učbenik za geografijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5146. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SPOZNAVAMO EVROPO IN AZIJO, delovni zvezek za geografijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5147. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI, UČBENIK ZA IZBIRNI PREDMET ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5148. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KOCKA, delovni zvezek za matematiko v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5149. Sklep o potrditvi učbenika S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, učbenik za slovenščino v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5150. Sklep o potrditvi delovnega zvezka S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, delovni zvezek za slovenščino v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5151. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ČEZ PRAG BESEDILA, delovni zvezek za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
5152. Dopolnitve pravil za delovanje trga z električno energijo
5153. Razlaga kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
5154. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2003
5155. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parcelah št. 1199/2 in 1199/3, k.o. Želeče
5156. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 1165/10, k.o. Žaleče
5157. Odlok o taksi na onesnaževanje vode
5158. Sklep o javni razgrnitvi osnutka predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni
5159. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2004
5160. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen
5161. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2004
5162. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
5163. Sklep o višini žepnine
5164. Sklep o izdaji soglasja k predlogu cene za osebno pomoč
5165. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2003
5166. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod
5167. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2004
5168. Odlok o varovanju vodnih virov za oskrbo s pitno vodo v zajetju vrtine VJ - 2, Samčeva reber, Kompanija in Močila, Ivje, Vovkove skale, Svibno-Počakovo, Rudna vas, Obrežje
5169. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2003
5170. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2003
5171. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje
5172. Pravilnik o dodelitvi subvencij in štipendij v Občini Šentjur
5173. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor
5174. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Videm
5175. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5176. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
5177. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5178. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra