Št. objave Naslov
5069. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski
5070. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji s sedežem v Varšavi
5071. Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004
5072. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD)
5073. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka
5074. Sklep o imenovanju posebne zdravstvene komisije
5075. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
5076. Odločba o podaljšanju statusa Društva za varstvo in proti mučenju živali
5077. Razveljavitev sodbe in sklepa Višjega sodišča ter sodbe in sklepa Okrožnega sodišča
5078. Sklep o začasnem zadržanju 3. točke prvega odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka 224. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev
5079. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
5080. Pravilnik o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva
5081. Pravilnik o reševanju ugovorov zoper opravljene socialno-varstvene storitve zasebnikov
5082. Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura
5083. Poročilo o gibanju plač za september 2003
5084. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
5085. Sklep o povišanju distribucijske marže kot del povprečne cene plina
5086. Javna razgrnitev in javna obravnava Občine Brda
5087. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
5088. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja K5, K16 Žale
5089. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5090. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5091. Sklep o višini pavšalnih zneskov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
5092. Pravilnik o spremembah pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Kočevje
5093. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2003
5094. Pravilnik o financiranju kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart
5095. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za izgradnjo kompostarne za odstranjevanje biomase na lokaciji čistilne naprave v Čentibi pri Lendavi
5096. Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090
5097. Sklep o spremembah sklepa o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
5098. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5099. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Luče za leto 2003
5100. Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Luče
5101. Odlok o ustanovitvi in izdajanju Glasila Občine Luče
5102. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Medobčinski inšpektorat"
5103. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2003/2004
5104. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2003
5105. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mirna Peč
5106. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Cepetavček Osnovne šole Mirna Peč
5107. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2003
5108. Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice
5109. Odlok o lokacijskem načrtu za območje novega zdravilišča Rimska Čarda
5110. Odlok o predkupni pravici Občine Moravske Toplice
5111. Sklep o določitvi števila otrok v vrtcih Občine Moravske Toplice
5112. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2004
5113. Odlok o splošnih merilih prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka
5114. Odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka
5115. Odlok o javnem glasilu Občine Razkrižje
5116. Program priprave lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi
5117. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica
5118. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor
5119. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko-Tabor vrtec Tabor
5120. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2003
5121. Odlok o spremembah odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Tržič
5122. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5123. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona - območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje Vila Fortuna
5124. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kozje
5125. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Kozje
5126. Sklep o najemninah za grobove
5127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
5128. Pravilnik o tehničnih prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin
5129. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2003