Št. objave Naslov
5026. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB1)
5027. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3)
5028. Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
5029. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Mitreja v Rožancu za kulturni spomenik državnega pomena
5030. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu za kulturni spomenik državnega pomena
5031. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve sv. Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu za kulturni spomenik državnega pomena
5032. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve sv. Bolfenka na Pohorju za kulturni spomenik državnega pomena
5033. Odlok o razglasitvi struge reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno z bregovi, in območja stare struge Ljubljanice, za kulturni spomenik državnega pomena
5034. Odlok o razglasitvi Prelovškove vile na Zarnikovi 11 v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
5035. Odlok o razglasitvi Palače občine v Kranju za kulturni spomenik državnega pomena
5036. Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča Šempeter v Savinjski dolini - Antična nekropola za kulturni spomenik državnega pomena
5037. Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji
5038. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur
5039. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur
5040. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2003
5041. Sklep Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec o vpisu pri seznamu javnega dobra
5042. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec