Št. objave Naslov
4886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
4887. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja v Zavarovalnici Generali, d.d., Ljubljana
4888. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Maribor, d.d., Maribor
4889. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto
4890. Odločba v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Adriatic, d.d., Koper
4891. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi
4892. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec - Rogaška Slatina
4893. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bloke (2003-2012)
4894. Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vače (2003-2012)
4895. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica
4896. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ruše (2001-2010)
4897. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Remšnik (2002-2011)
4898. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Destrnik (2002-2011)
4899. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vurberg-Duplek (2000-2009)
4900. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2002-2011)
4901. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Iška-Otave (2002-2011)
4902. Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna
4903. Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
4904. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2003
4905. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2003
4906. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4907. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev na območju Občine Črenšovci
4908. Odlok o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
4909. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo "Bistrica"
4910. Odlok o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo "KUGL" Slovenska Bistrica
4911. Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka
4912. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica
4913. Pravilnik o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju Občine Slovenska Bistrica
4914. Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice
4915. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka
4916. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4917. Odlok o odpravi naselja Lenart nad Lušo in njegovi združitvi z naseljem Sv. Lenart ter preoštevilčenje naselja
4918. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Tišina
4919. Pravilnik za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič
4920. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi
4921. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec
4922. Poročilo o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
4923. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk
4924. Sklep o določitvi višine najemnin za občinska zemljišča, oddana v najem
4925. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk
4926. Uredba o habitatnih tipih