Št. objave Naslov
4662. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz poslovanja z dokumentarnim gradivom
4663. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za cesto G1-2 (HC) Hajdina-Ptuj na območju Občine Hajdina
4664. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
4665. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
4666. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti
4667. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu Avtobusna postaja
4668. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart
4669. Sklep o ukinitvi javnega dobra in vzpostavitvi javnega dobra
4670. Program priprave za lokacijski načrt Zagrad II
4671. Program priprave sprememb in dopolnitev splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica
4672. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta občine Gornja Radgona
4673. Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah
4674. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1002/5, k.o. Stara vas
4675. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2007/2, parc. št. 2007/3 in parc. št. 2007/4, k.o. Sela
4676. Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske
4677. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Kranj
4678. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija
4679. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
4680. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za trgovsko obrtno cono Rakičan
4681. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever
4682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
4683. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
4684. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2003
4685. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4686. Odlok o priznanjih in nagradah v Občini Sveta Ana
4687. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2003
4688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja
4689. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šmartno pri Litiji
4690. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Šmartno pri Litiji
4691. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za peskokop Vetrnik
4692. Sklep o spremembah sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
4693. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
4694. Odlok o zazidalnem načrtu Uršt I.
4695. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Konjsko
4696. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Zavrč
4697. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2003
4698. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Vipava