Št. objave Naslov
1. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
2. Popravek odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina
3. Popravek programa priprave za spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta Občine Sevnica
4. Popravek odloka o zazidalnem načrtu podružnična šola Dvor (Žužemberk)
4622. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003
4623. Odločba o imenovanju za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu
4624. Odločba o imenovanju za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu
4625. Odločba o imenovanju za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4626. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na zunanjem oddelku na Ptuju
4627. Odločba o imenovanju za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu
4628. Odločba o napredovanju na mesto vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
4629. Pravilnik o razvidu knjižnic
4630. Odlok o spremembi proračuna Občine Beltinci za leto 2003
4631. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci
4632. Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci
4633. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
4634. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornji Petrovci
4635. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Gornji Petrovci
4636. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci
4637. Sklep o povišanju cen šolskih prevozov Občine Kobarid
4638. Odlok o ureditvenem načrtu odlagališča odpadkov Mozelj (P8/O1)
4639. Odlok o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev
4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
4641. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4642. Skupni program priprave urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje CZ v Rogaški Slatini
4643. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2003
4644. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2003
4645. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Škofja Loka
4646. Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko-Škofja Loka
4647. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003
4648. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šmarje pri Jelšah
4649. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Šmarje pri Jelšah
4650. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
4651. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kapitalskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju Vit-pro
4652. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
4653. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
4654. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
4655. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2003
4656. Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev območja P10-S 8/I Hajdina
4657. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2003
4658. Odločba o razveljavitvi 8. člena Zakona o davčnem postopku, kolikor se nanaša na stroške v postopku, ki ga uvede davčni organ po uradni dolžnosti, in o ugotovitvi, da prvi odstavek 15.a člena Zakona o davčnem postopku ni v neskladju z Ustavo
4659. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o taksi za obremenjevanje vode
4660. Odločba o ugotovitvi, da je bila s sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sklepom senata Okrožnega sodišča v Celju in v zvezi s sklepom preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Celju kršena ustavna pravica
4661. Odločba o neskladju Odloka o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih Občine Lendava in o razveljavitvi Odloka o obveznem plačilu Komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Lendava