Št. objave Naslov
4533. Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov
4534. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4535. Program priprave državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo - Trbovlje
4536. Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji
4537. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
4538. Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Cerkno za obdobje 1986-2000 in prostorske sestavine srednjeročnega plana Občine Cerkno za obdobje 1986-1990 (uradno prečiščeno besedilo)
4539. Prostorski ureditveni pogoji za območje urbanistične zasnove Cerkno (uradno prečiščeno besedilo)
4540. Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Cerkno (uradno prečiščeno besedilo)
4541. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Mozirje
4542. Program priprave za lokacijski načrt Zdraviliško-Hotelski kompleks in toplice v Šmarjeških Toplicah
4543. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
4544. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2003
4545. Sklep o namestitvi vodomerov
4546. Sklep o ceni vode
4547. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina